Reklamace

Reklamační formulář
Formulář odstoupení od smlouvy

Nabízíme nadstandardní přístup k případným reklamacím-pokud dojde k nějakému problému který nejde vyřešit posláním nového dílu a je třeba doručit židli na opravu k výrobci, my zaplatíme dopravu - nadstandard v této podobě žádný jiný obchod nenabízí /nechceme aby zákazník, který nám vkládá důvěru tím, že nakoupí zboží na našem e-shopu, měl při případné reklamaci nějaké výdaje. Tato služba se týká zákazníků u kterých nebyla poskytnuta nějaká vyšší nadstandardní sleva třeba za množství atd. / zákazníci se standardní slevou 2% za platbu předem samozřejmě na tuto službu mají nárok / Tento nastandard se ale netýká zásilek odeslaných na Slovensko.

Seriózní přístup-ceníme si našich zákazníků
Bojíte se reklamací na dálku? S námi nemusíte. Jsme autorizovaní dealeři jednotlivých značek a jsme oprávněni vyřizovat jejich případné reklamace. Pokud k reklamaci dojde snažíme se ji vyřešit tak, abyste Vy naši zákazníci měli  minimum starostí. Nabízíme urychlené vyřízení případných reklamací ve velmi krátkém termínu. Ve většině případů se snažíme reklamace řešit zasláním nového dílu, aniž byste na nás museli posílat vadný díl. 
K tomuto je dostačující přiložit foto poškození nebo vady a napsaní této reklamace formou formuláře který najdete na stránce www.kancelarskezidle.com v záložce REKLAMACE.
Nejde to samozřejmě ve 100 % případů, protože někteří výrobci chtějí zboží vidět, ale ve většině případů stačí foto a reklamace zadaná přes formulář na stránkách. Bereme to jako službu pro Vás, abyste byli s našimi službami plně spokojeni.

Reklamační řád 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.       Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.kancelarskezidle.com. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost LTC - Jan Doucha se sídlem 1.máje 1162 756 61 Rožnov p.R .IČ: 65510291 provozovna 1. máje 2633, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. 2.       Spotřebitelská smlouva smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. 3.       Dodavatel / Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 4.       Kupující / spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 5.       Kupující / nikoli spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 6.       Uzavření kupní smlouvy objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.7.       Reklamace je uplatnění rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práva plynoucího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční podmínky

1.       Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující. 2.       V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. 3.       Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. U některých typů židlí je záruční doba výrazně delší. V takovém případě, bude délka nadstandardní záruční doby vyznačena na záručním listě (faktuře, která slouží jako záruční list).4.       Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Rozpor s kupní smlouvou

 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle          požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se  projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

4. Vyřízení Reklamace

 1. Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího, nebo se zasílají přímo na adresu výrobce.
 2. U oprávněné reklamace uplatněné v zákonné záruční době má Kupující:
  - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 3. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

4.       Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. 5.       Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. 6.       Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného boží nebo jej zašle přímo na adresu zákazníka. 7.       Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), nemá kupující právo na opravu v rámci záruky. Po dohodě si může objednat placenou opravu. 8.       Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

o    Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, při nadměrném zatěžování, při užívání pro jiné účely než k tomu určené, na vady způsobené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí /vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teplota, mráz atd./, závady způsobené neodborným zásahem a závady způsobené běžným opotřebením výrobku. 9.       Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění.10.    Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo  uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení  opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.11.    V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši, popř. dalších nutných nákladů. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

5. Závěrečná ustanovení

1.       V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu vad zboží provedl na místě případné instalace, tj. u Kupujícího nebo doporučí zboží dopravit do servisního střediska. 2.       Tento reklamační řád nabývá účinnost 12.5.2008. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 1. Kontaktuje nás pokud si přejete zboží reklamovat.
V porovnávači máte    produktZobrazit
Smazat vše
Načítám zboží...
NAHORU
zoom image